top of page
  • Marieke Angenent

Rechtsherstel box 3

Sinds 2017 werd verondersteld dat, afhankelijk van het vermogen, een deel werd gespaard en een deel belegd (vermogenmix). Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht werd te behalen (het forfait).


De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 december 2021 over de massaalbezwaarvraag van box 3 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op eigendom en het gelijkheidsbeginsel uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De Hoge Raad zag zich genoodzaakt om de belastingplichtige in die zaak adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van zijn fundamentele rechten. Deze rechtsbescherming vereist een op rechtsherstel gerichte compensatie, waarvan de omvang in het algemeen slechts naar redelijkheid kan worden vastgesteld.


Het arrest geldt voor:

  • Belastingplichtigen bezwaar 2017-2020

  • Nog geen vastgestelde aanslagen

  • Alle aanslagen 2021 en 2022


Als je geen bezwaar hebt gemaakt, dan is van belang dat één van de voorwaarden om te corrigeren is dat de onjuistheid van de aanslag niet voortvloeit uit jurisprudentie die is gewezen nadat de aanslag onherroepelijk vast is komen te staan. Op 20 mei 2022 is besproken dat het arrest op 24 december is nieuwe jurisprudentie is.

Op Prinsjesdag 20 september 2022 heeft het kabinet besloten geen rechtsherstel te bieden voor niet-bezwaarmakers.


Nu is op 4 november 2022 een brief gestuurd van de secretaris aan de tweede Kamer.

Hierin wordt een inrichting van de procedure 'massaal bezwaar plus' aangekondigd en een toezegging dat alle niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 aanspraak kunnen maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad.


We zijn er dus nog niet.


Hoe het box 3 heffing er nu uit ziet:

Verleden				Heden				Toekomst
2017-2022			2023-2025 			2026 en later
Besluit rechtsherstel	Overbruggingsregime	Nieuw systeem gebaseerd op 																									
										het werkelijke rendement.


Comments


bottom of page